Oratoryo (Silid Dasalan) ng Mapaghimalang Medalya


55695 Total of Candles until now  
382 Burning at the moment  
306 Candles forever  

Isang 30-araw na kandila para sa inyong mga intensyon!

Sindihan ang isang kandila sa taning ng 30 araw at makatatanggap kayo ng Mapaghimalang Medalya kasama ng isang nobena.

  • 1) Isang Mapaghimalang Medalya (sukat 1.5 cm x 2.5 cm.) na binasbasan na ng isang pari at isang nobena. Ipapadala ang mga ito sa inyong tirahan.
  • 2) Kapag sinindihan ninyo ang 30-araw na kandila, ang inyong pangalan at kahilingan ay ilalakip sa librong, “Mother of God, Heed My Request” (Ina ng Diyos, Dinggin Mo Po Ang Aking Kahilingan) at nang sa gayon, ang Komunidad ng Mapaghimalang Medalya (ang lahat ng taong may nakasinding kandila) ay magdarasal din para sa inyong intensyon. Mangyaring gawin ding magdasal para sa mga intensyon na binabanggit sa librong ito.
  • 3) Kayo at ang inyong mga intensyon ay isasama sa isang Misa na gaganapin sa mga panahong ito. Ang inyong mga intensyon ay isasama rin sa mga panalangin ng mga madre ng siyam na kontemplatibong komunidad na nagdadasal at nagsasakripisyo para sa aming apostolado.

Ang Mapaghimalang Medalya ay matatanggap na nakalagay sa isang sisidlan

Ang mga patlang na markado ng * ay kinakailangang sagutin o punuin.

2) Isulat ang impormasyon ng lugar ng pagpapadalhan

 (aa.bb.tttt – halimbawa 25. 02.1982)

Ngayon maingat ninyong suriin ang impormasyon at pindutin dito

O Mahal na Birhen ng Mapaghimalang Medalya, isinasamo ko na ang kandilang ito na aking sinisindihan ngayon ay magniningas sa harap Mo bilang tanda ng aking kahilingan, ipagkaloob mo po sa akin ang mga biyayang aking kinakailangan.

Inaalay ko ang aking mga panalangin, pagpapakasakit at mabuting gawain para sa aking mga intensyon at sa mga intensyon ng lahat ng may kandilang nakasindi sa kasalukuyan.

Ang inyong mga panalangin at kahilingan ay mananatiling lubos na lihim!

Sumasangayon ako na ang mga impormasyon ko ay magagamit ayon sa Data Protection Act para sa mga layunin lamang ng samahang ito.